ბოლო განახლება: 14/01/2022

ჩვენ შესახებ

სატენდერო მონიტორი საზოგადოებისთვის ქმნის საქართველოში სამთავრობო დანახარჯების შესახებ წარმოდგენის შექმნის შესაძლებლობას, რისთვისაც ახდენს სახელმწიფო შესყიდვების დეტალური ინფორმაციის შემუშავებას. სატენდერო მონიტორი შეიქმნა საერთაშორისო გამჭვირვალეობა-საქართველოს (Transparency International Georgia) ფარგლებში, რომელიც წარმოადგენს გლობალური ანტიკორუფციული მოძრაობის - საერთაშორისო გამჭვირვალეობის(Transparency International) - ეროვნულ ბიუროს.

მახასიათებლები

შეტყობინებები ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით

მომხმარებლებს შესაძლებლობა აქვთ დარეგისტრირდნენ და მათთვის საინტერესო ინფორმაცია ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიიღონ. მაგალითად, კომპანიას შეუძლია დარეგისტრირდეს და ელექტრონული ფოსტის საშუალებით მიიღოს შეტყობინება როდესაც კი მათ მიერ გაწეული მომსახურების/ ნაწარმოები პროდუქციის ახალი ტენდერი გამოცხადდება. ჟურნალისტს შეუძლია დარეგისტრირდეს და შეტყობინება მიიღოს, როდესაც სააგენტოს რომელსაც ის მონიტორინგს უწევს გამოაცხადებს ახალ ტენდერს.

მიმწოდებლის დეტალური პროფილი

მომხმარებლებს საშუალება აქვთ შესყიდვების სისტემაში იხილონ დეტალური ინფორმაცია თითოეული დარეგისტრირებული მიმწოდებლის შესახებ, მათ შორის:

  • მოგებული ტენდერების მთლიანი ღირებულება
  • ტენდერების სია რომლებზეც მიმწოდებლებმა შესთავაზა ფასი, ასევე მოგებული ტენდერების საერთო რაოდენობა
  • სამი მთავარი კონკურენტი; კომპანიები, რომლებმაც ყველაზე მეტჯერ ... ამ კომპანიის წინააღმდეგ
  • მიმწოდებლის მიერ მოგებული ტენდერების ვიზუალიზაცია, CPV კოდის მიხედვით დაჯგუფება
  • მოგებული ტენდერების ქრონოლოგია და მათი ღირებულება

შემსყიდველის დეტალური პროფილი

მომხმარებლებს საშუალება აქვთ შესყიდვების სისტემაში იხილონ დეტალური ინფორმაცია თითოეული დარეგისტრირებული შემსყიდველის შესახებ, მათ შორის:

  • გამოცემული ტენდერების ჩამონათვალი, ღირებულებასთან და ტენდერის წარმატებასთან ერთად
  • გამოცემული ტენდერების ქრონოლოგია დაახლოებით და რეალურ ღირებულებასთან ერთად
  • გამოცემული ტენდერების ღირებულების ვიზუალიზაცია, CPV კოდის მიხედვით დაჯგუფება
  • გამოცემული ტენდერების რაოდენობის ვიზუალიზაცია, CPV კოდის მიხედვით დაჯგუფება

კორუფციის რისკის ანალიზი

სისტემაში შენახული ტენტერები შემოწმებულია რამდენიმე საზომის მიხედვით, რომლებიც ავლენენ კონკრეტული ტენდერის კორუფციის რისკის დონეს. მომხმარებლებს შეუძლიათ სხვადასხვა საზომის მეშვეობით მოიძიონ ტენდერები, რომლებიც კორუფციის რისკით ხასიათდებიან. ქვემოთ მოცემულია საზომების დეტალური აღწერილობა. ეს ინსტრუმენტი მხოლოდ ხაზს უსვამს იმ ტენდერებს, რომლებიც ჩვენი აზრით ჩატარების დროს ხასიათდებოდნენ კორუფციის მაღალი შესაძლებლობით - ეს აუცილებლად იმას არ ნიშნავს, რომ აღნიშნულ ტენდერში მართლაც იყო რაიმე სახის დარღვევა. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ კრიტერიუმის გაუმჯობესებაზე მუშაობას.

მთლიანი ანალიზი

შესყიდვების სისტემაში არსებული მთლიანი სტატისტიკა შემუშავებულია ყოველი წლისათვის და ის მომხმარებლებს საშუალებას აძლევს იხილონ ისეთი მთავარი ინდიკატორების ინტუიციური ვიზუალიზაცია, როგორიცაა ყველა ტენდერის ღირებულება, დაჯგუფებული CPV კოდის მიხედვით

მონაცემთა წყაროები

ვებ გვერდისთვის მონაცემთა წყარო არის კონკურენციისა და სახელმწიფო შესყიდვების სააგენტოს ონლაინ შესყიდვების პლატფორმა (Competition and State Procurement Agency’s online procurement platform). ვებ გვერდს მიმაგრებული აქვს დამხმარე პროგრამა, რომელიც უზრუნველყოფს ავტომატურ გადმოტვირთვასა და მონაცემთა გარჩევას, ასევე ახდენს ჩვენს მიერ გამოვლენილი სტატისტიკის დათვლას და საერთო სტატისტიკის შემუშავებას.

მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ყველა ღონეს ვხმარობთ იმისათვის, რომ საიტზე არსებული მონაცემები მიმდინარე და ზუსტი იყოს, მაინც შესაძლებელია ზემოთაღწერილი გადმოტვირთვის პროცესის გამო შეფერხებები დაფიქსირდეს. ეს ვებ გვერდი არ უნდა იქნას განხილული, როგორც შესყიდვებზე ინფორმაციის მოძიების მთავარი წყარო და ნებისმიერი სტატისტიკური მონაცემის გამოყენებამდე ის უნდა გადამოწმდეს შესყიდვების პლატფორმის ოფიციალურ ვერ გვერდზე (procurementplatform website).

რისკის მაჩვენებლები

ვებ გვერდი ახდენს თითოეული ტენდერის რისკის მაჩვენებლების დათვლას. მხოლოდ ეს მაჩვენებლები არ ადასტურებენ, რომ ტენდერი კორუფციულია; ამის მაგივრად, ისინი ხაზს უსვამენ, რომ ტენდერი სავარაუდო კორუფციის რისკის გამო საჭიროებს დამატებით უსაფრთხოების ზომებს.

ტენდერის სახეები

სახელმწიფო შესყიდვების პლატფორმა გამოყოფს ტენდერის შემდეგ სახეებს: ელექტრონული ტენდერი: ტენდერი, რომლის სავარაუდო ღირებულება 200,000 ლარზე მეტია. გამარტივებული ელექტრონული ტენდერი: 200,000 ლარამდე ღირებულების ტენდერი, რომელიც გამარტივებული პროცედურების გამოყენებით შეიძლება იქნას შესყიდული. კონსოლიდირებული ტენდერი: ტენდერი, სადაც მიმწოდებლები აკეთებენ ფასების შეთავაზებას ერთეული ნივთის ღირებულების მიხედვით. გამოიყენება სასაქონლო პროდუქციაზე, როგორიცაა საწვავი. ელექტრონული შესყიდვების პროცედურა: შესყიდვების პროცედურა სახელმწიფო შესყიდვების გაერთიანებულ ელექტრონულ სისტემაში.

შესწორებები და შემოთავაზებები

თუკი თქვენ გაქვთ რაიმე შესწორებები, მოსაზრებები, წინადადებები ან შემოთავაზებები ხსენებულ ვებ გვერდთან დაკავშირებით, გთხოვთ დაგვიკავშირდეთ.

დაფინანსება

ეს პროექტი განხორციელდა შვედეთის საერთაშორისო განვითარების სააგენტოსა (Swedish International Development Agency (Sida)) და SlovakAid-ის მხარდაჭერით. საიტზე წარმოდგენილი ინფორმაცია ეკუთვნის საერთაშორისო გამჭვირვალეობა - საქართველოს.

საკონტაქტო ინფორმაცია

საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო ქ.თბილისი 0108, რუსთაველის გამზ. 26 ტელ.: + (995 32)292 14 03 ელ.მისამართი: procurement@transparency.ge ვებ გვერდი: http://transparency.ge Twitter: @TIGeorgiaEng

ღია წყარო

ვებ გვერდზე არსებული ნებისმიერი ინფორმაციის წყარო არის ღია და თავისუფლად შესაძლებელია მისი განახლება. გთხოვთ მხედველობაში იქონიოთ, რომ საერთაშორისო გამჭვირვალეობა საქართველო არ ფლობს მესამე მხარედ ყოფნის ან საიტზე არსებული მონაცემების სავტორო უფლებას.